2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim ve Sınav Uygulama Esasları

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE UYGULANACAK UZAKTAN EĞİTİM VE SINAV ESASLARI

Üniversitemiz Senatosunun 07.09.2020 tarihli kararı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 13588366849 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 55362 sayılı yazısı uyarınca Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında hibrit / karma eğitim modeliyle eğitim-öğretimin yürütülmesine karar verilmiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans/lisans/lisansüstü tüm dersler %100 uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmıştır. Salgın sürecinin devam etmesinden dolayı Yeni Koronavirüs Hastalığı salgınında Eğitim-Öğretim süreçlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarih ve 11439 sayılı yazısı gereği; Bahar Döneminde de eğitimin, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına, final ve bütünleme sınavlarının ise yüz yüze yapılabilmesi durumunun ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.Alınan kararlar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu ve İstanbul Valiliğinin alacağı bağlayıcı kararlara göre değişebilecektir.

1. Derslerin Nitelikleri

1.1 Bölüm/programlarda teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan eğitim yöntemi ile Dou-Online sistemi üzerinden eş zamanlı ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacaktır.
1.2 Dersler müfredatlarda belirtilen ders saatine uygun olarak planlanacak ve birebir işlenecektir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla sınıftaki öğretim; yaklaşım, yöntem ve tekniklerle öğrenciyi aktif hale getiren, araştırma ve problem temelli, disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer veren yöntemlerle gerçekleştirilecektir.
1.3 Uygulama/laboratuvar ders saatleri ayrı işlenen ve/veya teori ders saatlerinden fazla olan dersler, bölümün/programın önerisi ile belirlenecek, bu dersler için öncesinde video çekimi yapılacak ve görüntüler haftalık olarak sisteme yüklenecektir. Öğretim elemanları, ders programına uygun olarak eş zamanlı gerçekleştirecekleri derslerde, detaylı anlatımlar yapacaktır. Derslerin yürütülmesinde elektronik kitap, ders notu, radyo, televizyon, ses kaydı ve görüntü videoları, vb. çevrimiçi ve çevrimdışı teknolojilerden yararlanılabilecektir. (bknz ek-1)
1.4 Uygulama/laboratuvar ders saatleri ayrı işlenen ve/veya teori ders saatlerinden fazla olan dersler için salgının seyrine göre ilgili birimin önerisi ve planlaması doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim yapılabilecektir.
1.5 Bütün derslerde, Dou-Online ve OneDrive for Business portalına müfredata uygun olarak her ders haftası için (14 haftalık) ders notu pdf formatında dersin öğretim elemanı tarafından yüklenecektir. Ayrıca kaynak belge, kitap, makale, video internet erişim linkleri paylaşılacaktır.
1.6 Yabancı Diller Birimi uzaktan eğitimlerine Microsoft Teams uygulaması üzerinden devam edecek, sınavlarını ise entegre edilecek uygulama ile gerçekleştirecektir.
1.7 Dersler sistem üzerinde kayıt altına alınacak ve öğrencilerin bu dersleri tekrar izleyebilmelerine olanak verilecektir.
1.8 KVKK kapsamında ders verilerinin, çıktılarının paylaşımı, ders kaydının saklanması vb süreçler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine göre yapılacaktır. Öğretim elemanları ve öğrencilerden KVKK kapsamında gerekli onaylar alınacaktır.
1.9 Derslerin akademik takibi, ilgili dersin verildiği programın bölüm başkanlıkları/anabilimdalı başkanlıkları ve bağlı bulundukları Dekanlık/Müdürlük tarafından yapılacaktır.
1.10 Salgın dönemi ile kısıtlı olmak şartıyla, mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencilerinin staj işlemlerinde öğrenci talebine istinaden ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından uygun görüldüğü takdirde belirlenecek usul, esas ve değerlendirme kriterlerine göre ödev, proje vb. yapılarak staj uygulaması tamamlanabilecektir. Ayrıca; mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencilerin stajlarını iş yerinde uygulamalı olarak yapmayı talep etmeleri halinde, sorumluluğun kendilerinde olacağını kabul etmeleri şartıyla, değerlendirme ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından yapılarak staj uygulamaları birim komisyon ve kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. (bknz ek-2)
1.11 Yerleşkelere ulaşım imkânı olmayan öğrenciler için üniversiteler öncelikli olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi hususunda Rektörlük tarafından talepte bulunulacaktır.

2. Ölçme ve Değerlendirme (Sınavlar) 

2.1 Öğrenci merkezli eğitimde, öğrencilerin etkinlikler sırasında aktif olarak oluşturduğu ölçme-değerlendirme araçları sürece dayalıdır. Ölçme ve değerlendirme çoklu ve süreç odaklı yöntemlerle sağlanabilecektir. Ölçme ve değerlendirmeler sistematik bir yapıda planlanacak, uygulanacak, kontrol edilecek ve gerekli önlemler öğretim elemanları tarafından ayrıca alınacaktır.
2.2 Tüm derslerin dönem içi ölçme değerlendirme süreçleri uzaktan eğitim yöntemi ile Dou-Online Sınav sisteminden gerçekleştirilecektir. Final, bütünleme ve tek ders sınavlarının uygulama yöntemi salgının seyrine göre ileri bir tarihte tekrar değerlendirilecektir.
2.3 Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı Yönetmelikte belirtildiği üzere, %40’tan az ve %70’ten fazla olmayacak şekilde, ders izlencelerinde ilan edildiği gibi uygulanacaktır.
2.4 Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan sınavlar gözetimsiz (YDB hariç) ancak nesnel ve ölçülebilir değerlendirmeye imkân verecek ilkeler gözetilerek yapılacaktır. Ölçme ve Değerlendirme sisteminde mümkün olduğunca çoklu  değerlendirme yöntemlerine (klasik açık uçlu soru, çoktan seçmeli, ödev, proje, rapor yazımı vb.) başvurulacak ve sınav güvenliği ölçme ve değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınacaktır. Dou-Online Sınav uygulama esasları ve bilgilendirme metinleri ayrıca ilan edilecektir.
2.5 Sınav sistemini ilk kez kullanacaklar için puan değeri olmayan deneme sınavı yapılacaktır. 

*Tüm uygulamalarda Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeler geçerli olacaktır.